Άγιος Ίορδάνης Νεομάρτυς άπό Μεσαρέα τής Τραπεζούντος τού Πόντου (1620-1650 μ.Χ., έτών 30),

Ανάγνωση του υπολοίπου…