Η ψυχή  σύμφωνα με τον Άνθιμο Παπαδόπουλο, είναι λέξη λόγια κοινή εκ του αρχαίου ουσιαστικού ψυχή.

Αναφέρεται στην καθομιλουμένη της Ινέπολης, τα Κερασούντας, της Τραπεζούντας και της Χαλδίας ως ψυχͮή, στην Κερασούντα και Τρίπολη ως ψ̌υχή και ως ψ̌η παμποντιακά.

Στον πληθυντικό αριθμό: τα ψ̌ήα, οι ψ̌ες, τα ψυχάντας με την κατάληξη –άντας η οποία προήλθε αναλογικώς από την κατάληξη –άντοι, όπως και ευχͮή – ευχάντας, χαρά – χαράντας.

Ανάγνωση του υπολοίπου…