Σε συνέχεια των καταλήξεων της ποντιακής μας διαλέκτου σας παραθέτω παρακάτω εκείνες από το γράμμα «Ο«. Καλή σας ανάγνωση.

Χαριτίδης Κ. Ιωάννης.

-ότη -ότα̤ -ότε: Κατάληξη παραγωγική. Από την αρχαία κατάληξη «-ότης» όπως, αγαθότης, χρηστότης κτλ. Με αυτή σχηματίζονται αφηρημένα ουσιαστικά, 1. Από ουσιαστικά όπως, αδελφός – αδελφότη – αδελφότα̤ – αδελφότε, γυναίκα – γυναικότα̤ – γυναικότε (ο χαρακτήρας της γυναίκας, η γυναικεία φύση) κτλ, 2. Από επίθετα όπως, αγλήγορος – αγληγορότη – αγληγορότε κτλ. Ανάγνωση του υπολοίπου…