‘Σ σο Ίνελι (Ανατολικόν) έφυγαν οι Τούρκ’ κ’ έρθαν, εκάτσαν πρόσφυγες το 1922-24, Μικρασιάτ’ και Πόντιοι .

Τα πρώτα χρόνια  ‘κ’ ίευαν…!  άλλο γλώσσαν, άλλα ετέτε.  Μίαν ετοούσευαν,  μίαν εντούναν κ’ επαίρναν είνας σον άλλον κορίτσ ‘κ’ εδίνεν… Ανάγνωση του υπολοίπου…