Οσήμερον 6 τη Κερασινού 2020 ο Γιώτη ‘μουν το πιλπίλ’ εκοιμέθεν, επαίρεν την άκλωστον την στράταν….λαφρόν ας εν το χώμα σ’ καμμίαν ‘κί θ’ άνασπάλουμε ‘σεν!!!
‘Σ σην μνήμη σ’!!!

Θα επαρεξέγκ’ν ατον την Κερεκήν 7/6/2020 και ώρα 14:00 ‘ς σο Κολχικόν τη Λαγκαδά!!!