Μαθός (ο μαθών, ο δειδαχθείς): Ο παθός μαθός, ο παθής μαθής (ένας άνθρωπος διδάσκεται από το πάθημα του), Ανάγνωση του υπολοίπου…