Από την ιστορία της «Περήφανης βουνίσιας πολιτείας» όπως ονομάζει την αδούλωτη Σάντα του Πόντου, ο Δημήτρης Ψαθάς στο έργο του «Γη του Πόντου», επέλεξα να αναφερθώ σε δύο διαδοχικές πόστες των Σανταίων το Σεπτέμβριο του 1919, θέλοντας να τονίσω τη συμμετοχή των γυναικών στις πόστες.

Ανάγνωση του υπολοίπου…