Posts from the ‘Ποντιακό – Ελληνικό Λεξικό’ Category

Υ…


Υ
υβριστής υβρίστας
υβριστής υβριστέας
υγεία ύαν
υγεία υία
υγείες ύας
υγρό ζωγρόν
ύλη υλέα
υπηρέτριες θαραπίδες
υπναράς υπνάρης
υπναράς υπνέας
υπναρού υπνού
υπνοβάτης υπνασμένος
υπνοβάτισσα υπνασμέντζα
υπό, κάτω αφκά
υπογραφές ιμζάδας
υπογραφή ιμζά
υπογράφω ιμζαλαέβω
υπολογίζουν σαέβνε
υπολογίζω σαέβω
υπομονητικός υπόμενος
υποπόδια υπόδαι
υποπόδιο υπόδ
ύποπτη ύποπτεσα
υποτάσσω υποτάζω
ύπουλη ύπουλεσα
υπουργίνα υπουργέσα
υποψιάζομαι υποψιάσκουμαι
υποψιάστηκα υποψιάστα
ύστερα υστεραία
ύστερα υστερία
υφάδι υφάδ
ύφανση υφαίνσιμον
ύφανση ύφαση
υφαντικά υφάστικά
υφάντρα υφαίστρα
ύφασμα πουρτίν
υφάσματα πουρτία
ύφος μου ύφοσιμ
ύφος σου ύφοσις
ύφος του ύφοσατ
ύψος ύψηλος
ύψος ψήλος

T…


Τ
τα άτα (άτονο)
τα έχασα επαλαλόθα
τα θαλασσώνουν σοχρέβνε
τα θαλασσώνω σοχρέβω
τα μισά τιμψά
τα μούσκεψες εσόχρεψες
τα χάνουν σασέβνε
τα χάνουν σασουρέβνε
τα χάνω σασουρέβω
τα χάνω σασέβω
ταήζουν φάζνε
ταήζω φάζω
τάιζαν εφάζναν
ταιριάζω ιγέβω
ταιριάζω ιεύω
ταίριασα ίεψα
ταίριασμα ίεμαν
τάισα εφάζνα
τακτοποιώ αποσκευαρίζω
τανάλια κελπετήν
τανάλιες κελπετία
ταύροι γαρκά
ταύρος μπίκας
τάφοι ταφία
τάφος ταφήν
τάχα τεή
τάχα, δήθεν τεάμ
τα’χασα εσάσεψα
τα’χασαν εσάσεψαν
ταψί σινίν
ταψιά σινία
τελειώνουν τελείνταν
τελειώνω τελείμαι
τελευταίος υστερινός
τελευταίος υστερνός
τέλος πάντων νέησα
τεμπέλα οκνέσα
τεμπέλης οκνέας
τεμπέλιαζα ώκνεινα
τεμπελιάζουν οκνούν
τεμπελιάζω οκνώ
τεμπελιάζω ωκνώ
τεμπέλιασα ώκνησα
τεσσάρι τεσσάρ
Τετάρτη Τετάρτ
τέτοια (θηλ) αήκσα
τέτοια (ουδ.) αήκα
τέτοιο αήκον
τέτοιος αήκος
τεχνίτες τεχνίτ
τεχνίτης τεχνίτες
τζάκι τσαγχ
τηγανίτες τσιριχτά
την ετην (άτονο)
την την (άτονο)
της ατην (άτονο)
της (άτονο) νατς (άτονο)
της λέει λέατην
της(άτονο) ατς (άτονο)
της, σου τς (άτονο)
τι ντο
τι κάνεις ντέφτας
τι κάνουν ντ’ εφτάνε
τι λογής ντο σιλεγός
τίμια τίμιεσα
τίποτα τιδέν
τις προάλλες οψεκές
το το (άτονο)
το άκουσε έκσεν α
το γυρίζω ηλικρώθα
το λένε λέν’α
το σκιάχτρο αγροτερίδ
τον τον (άτονο)
τοποθέτηση θέξιμον
τοποθετώ, βάλλω θέκω
τοποθετώ, βάλλω θήκω
τόσα ατόσα
τόσο ατόσον
τότε ατότε
του ατ (άτονο)
του ατον (άτονο)
του (άτονο) νατ (άτονο)
του λέει λέατον
τούμπα τουμπίν
τουρσί στύπα
τουρσί από θυμάρι θομαρόστυπα
τουρτουρίζουν τεντελίζνε
τουρτουρίζω τεντελίζω
τους τουν (άτονο)
τους (άτονο) νατουν (άτονο)
τους(άτονο) ατουν (άτονο)
τούτα αβούτα
τούτη αβούτε
τούτην αβούτεν
τούτο αβούτο
τουτοι αβουτοίν
τούτον αβούτον
τούτος αβούτος
τούτους αβουτοίντς
τράβα σύρον
τράβηξα έσυρα
τράβηξαν έσυραν
τραμπάλα λαηστέρα
τραπεζίτες (δόντια) μασοτέραι
τρελάθηκα εζάντινα
τρελάθηκα επαλαλώθα
τρελάθηκαν εζάντιναν
τρελαίνομαι ζαντίνω
τρελαίνομαι παλαλούμαι
τρελαίνονται παλαλούνταν
τρελέ ζαντέ
τρελές ζαντίας
τρελή ζάντενα
τρελή ζαντέσα
τρελή, παλαβή παλαλέσα
τρελός ζαντός
τρελός, παλαβός παλαλόν
τρέξε τρέξον
τρέξιμο τρεξίον
τρέφομαι θρέφκομαι
τρέφω θρέβω
τρέφω θρέφτω
τρέφω θρέφω
τριάρι τριάρ
τρίβω, παρασκευάζω ψαθυρεύω
τριγυρίζω υρικλώσκομαι
τριγύρισαν ηλικρόσταν
τριγύρισμα λασίον
τριγύρισμα υρίκλωσμαν
τριγυρνάνε λάσκουνταν
τριγυρνώ λάσκουμαι
τρικυμία θαλάσσωμα
τρισήμισι τρία ημπς
Τρίτη Τριτ
τρομαγμένος αχπαραγμένος
τρομάζουν αχπαράουνταν
τρομάζω αχπάγουμαι
τρομάζω άλλον αχπαράζω
τρόμαξα εχπαράγα
τρόμαξε εχπαράεν
τροφή θροφή
τρύπα τρυπήν
τρύπες τρυπία
τρυπημένα τρυπεμένα
τσακάλι θέπεκας
τσακάλι θώπεκας
τσακάλι τσακάλ
τσακάλια θώπεκες
τσακμάκι τσαχμάχ
τσακμάκια τσαχμάχα
τσαντήρι τσατήρ
τσαντήρια τσατήραι
τσάπα δικέλ
τσάπα τσακέλ
τσαπίζουν τσακελίζνε
τσαπίζω τσαχελίζω
τσαρούχι τσαρούσ
τσεκούρι αξινάρ
τσεκούρια αξινάραι
τσεμπέρι τσιτ
τσεμπέρια τσίται
τσιγκούνα ψοφεμέντζα
τσιγκούνης ψοφεμένος
τσιμπάνε σκεντρέζνε
τσιμπάω σκεντρέζω
τσίμπημα σκεντρίασμαν
τσιφλίκι τσιφλίκ
τσιφλίκια τσιφλίκαι
τσουκνίδες κιντέατα
τσουρέκια πουρμάδας
τυραννιέμαι τυραννίουμαι
τυραννιένται τυραννίουνταν
τυχερή τυχερέσα
τύχη ιχπάλ

Σ..


Σ
σ’ αυτήν σ’ ατέν
σ’ αυτό σ’ ατό
σ’ αυτόν σ’ ατόν
σ’ αυτούς σ’ ατινέτερα
σ’ εσένα σ’ εσέν
σακάτισα σακάτενα
σαλιάρης σαφλέας
σαλιαρίζουν σαφλίζνε
σαλιαρίζω σαφλίζω
σαλιαρίστρα εμπροσθέλα
σαλιγκάρι κοχλίδ
σαλιγκάρια κοχλίδαι
σαμάρι σεμέρ
σαν, μόλις άμον
σανδάλι σαντάλ
σανδάλια σαντάλαι
σάπια τσουρούκαι
σάπιο τσουρούκ
σάπισα ετσουρούκεψα
σάπισε ετσουρούκεψεν
σαπουνήστρα ηλείφ
σαπούνι σαπόν
σαπούνια σαπόναι
σας λέει λέεισας ή λέει σας
σας λένε λένεσας ή λένε σας
σας λέω λέωσας ή λέω σας
σαστισμένη σασιρεμέντσα
σαστισμένος σασιρεμένσς
σαύρα χοροσάλφα
σβέρκος κοτύλα
σβήνω νεβζίνω
σβόλοι από χώμα κούσται
σβόλος από χώμα κουστ
σε ανάβω αψίνω σε
σε άφησα εφέκα σε
σε βαρέθηκα επουγαλέφτα σε
σε βρήκα έβρα σε
σε βρίσκω εβρίκω σε
σε γαργαλάω χαντιλέζωσε
σε γεμίζω γομώνω σε
σε γέμισα εγόμωσά σε
σε γιατρεύω λαρώνωσε
σε γύρευα εράεβα σε
σε δείχνω δεκνίζω σε
σε δίνω δίγωσε
σε έβγαλα εξέγκα σε
σε είδα είδασε
σε κάποιον σ’ ίναν
σε μένα σ’ εμέν
σε ξεγέλασα εκόμπωσά σε
σε παρακαλώ ποδεδίζωσε
Σεβάστεια Σεβάζ
σειρά χωραφιού παράν
σειρές χωραφιού παράναι
σέλα αγιάρ
σένα τεσέν
σεντούκι σαντούγ
Σεπτέμβρης Σταυρίτες
σερμπέτι σελπέτ
σερνιάνι σεήρ
σέρνομαι τσορκανίγουμαι
σέρνονται τσορκανίγουνταν
σέρνουν τσορκανίζνε
σέρνω τσορκανίζω
σερσέμης σερσέμπς
σηκώθηκα εσκώθα
σηκώθηκαν εσκώθαν
σηκώνομαι σκούμαι
σηκώνονται σκούνταν
σηκώνουν σκώνε
σηκώνω σκώνω
σήμερα οσήμερον
σιγά γάλε
σιγά – σιγά γάλε – γάλε
σιγομιλώ ψιλικαλατζεύω
σιδερόβεργα ζυγού ζεβλίν
σιδερόβεργες ζυγού ζεβλία
σιτάρι κοκίν
σιτάρι για κόλυβα ψυχοκόκκ
σιτάρι για κόλυβα ψυχοκόκκιν
σιτάρια κοκία
σιωπηρά ισούλιαν
σκαβουν αχταλέβνε
σκαβω αχταλέβω
σκαμπίλι σαπλάκαν
σκαμπίλι σιλέαν
σκαμπίλια σιλέας
σκαρφαλώνουν τζαντζαρέβνε
σκαρφαλώνω τζαντζαρέβω
σκάφη σκαφίδ
σκάψιμο αχτάλεμαν
σκέπτομαι νουνίζω
σκέπτονται νουνίζνε
σκεύη σπιτιού ψιλουρία
σκέφτηκα ενούντσα
σκέφτηκαν ενούντσαν
σκεφτόμουν ενούνιζα
σκέφτονταν ενούνιζαν
σκέψου νούντσον
σκιά ισκά
σκιά σερί
σκιά, δροσιά εβώρα
σκιάζω ισκιάζω
σκιές ισκιάδες
σκιές σερία
σκληρόκαρδο, άπονο ινσαφσούζ
σκοιμπίλια σαπλάκας
σκόνες τόζαι
σκόνη τοζ
σκοπιά ερίαμαν
σκόρος (έντομο) θέσα
σκοροφαγωμένο θεσοκομμένον
σκοροφαγώνω θεσοκόφτω
σκορπίζουν τσανίζνε
σκορπίζω τσανίζω
σκοτάδι, βράδυ σκοτία
σκοτεινιάζει λειβών
σκοτεινιάζω λειβώνω
σκουλήκι σκωλέκ
σκουλήκια σκωλέκαι
σκούπα φορκάλ
σκούπες φορκάλαι
σκουπίζουν σπογγίζνε
σκουπίζω σπογγίζω
σκύβουν κλίσκουνταν
σκύβω κλίσκουμαι
σου (άτονο) ις (άτονο)
σουρουπώνει πιδεβέν
σούρωνα, στράγγιζα ύλιζα
σουσάμι σουσάμ
Σοφία Τσόφα
σπάνε τσακώνε
σπανός θεοξύριστος
σπαρτάρισμα φτουλάκισμαν
σπαρταρούν φτουλακίζνε
σπαρταρώ φτουλακίζω
σπασμένο τσακωμένον
σπάστο τσάκωσονατο
σπάστον τσάκωσονατον
σπάτουλα ψωμοξύστρα
σπάω τσακώνω
σπίτι οσπίτ
σπρώξε κούντα
σπρώξιμο κούντεμαν
σπρώχνουν κουντούν
σπρώχνω κουντώ
στ’ αστεία μασχαρεφτά
στα, στις σα
στάθηκα εστάθα
στάθηκα ετικλέφτα
στάθηκαν εστάθαν
σταμάτα στα
σταμάτησα εσταμάτσα
σταμάτησαν εσταμάτσαν
σταμάτησε σταμάτσον
στάμνα λαήν
στάσου αστά
στάσου ιστά
σταύλος τάβλα
στάχτες σαχτάραι
στάχτη σαχτάρ
σταχτόνερο θόλα
στεγνώνω ψύχω
στέναγμα ωφλάεμαν
στενάζω ωφλαεύω
στενάζω ωφλαύω
στερεά στέρε
στέρηση υστερμός
στερνοπαίδι υστερνοκάρι
στερνοπαίδι υστερνοπαίδ
στερνοπαίδι υστερνοπούλλ
στην σην
στο σο
στο τέλος υστερνά
στοιβαγμένοι στοιβαγμέν
στολίδι πλουμίδ
στολίδια πλουμίδαι
στολισμένη πλουμιστέσα
στολισμένος πλουμιστός
στον σον
στους σοι
στραβολαίμης ζαρογούλτς
στραβομύτης ζαρομύτς
στραγγίζουν υλίζνε
στραγγίζω υλίζω
στραγγισμένο γιαούρτι υλιστόν
στραγγιστήρι υλιστέρ
στραγγιστήρι υλιστέριν
στραγγιστήρι υλιστή
στραγγιστό υλιστερόν
στριγογυρίζω ηλικρόσκουμαι
στριφογυρίζει ηλικρόσκεται
στριφογυρίζουν ηλικρόσκουνταν
στριφογυρίζω ιλικρόσκουμαι
στριφογυρίζω υροκλώθω
στριφογύρισα ηλικρόστα
στριφογύρισμα υρόκλωσμαν
στρώμα γιοργάν
στρώματα γιοργάναι
συγκράτηση κρατεμονή
συγκρίνουν ξαμώνε
συγκρίνω ξαμώνω
συγχωρεμένος σχωρεμένον
συζητούν γονουσέβνε
συζητώ γονουσέβω
σύκα ιντζίρα
σύκο ιντζίρ
συκοφαντία ιφτιρά
συκώτι, ήπαρ ήπαρη
συμφιλιώνομαι υέβω
συμφιλιώνονται υέβνε
συμφορά ωδίνα
συναντήθηκα εσυναντέθα
συναντήθηκαν εσυναντέθαν
συνθλίβουν τοχτώνε
συνθλίβω τοχτώνω
σύννεφα λείβαι
σύννεφο λείβ
συννυφάδα συνίφσα
σύρμα, τέλι τελ
σφήκα σκεπίδ
σφίγγομαι σπίγγομαι
σφίγγονται σπίγγουνταν
σφίγγω σπίγγω
σφουγγαρίζουν σιλέβνε
σφουγγαρίζω σιλέβω
σφυρί τσακούτς
σφυριά τσακούτσαι
σφύριγμα σύριμαν
σφυρίζουν συρίζνε
σφυρίζω συρίζω
σφυρίχτρα συρίχτα
σώβρακα βρακία
σώβρακο βρακίν
σώβρακο ισλίκ
σώπα σως
σωροί κουμούλαι
σωρός κουμούλ

Ρ…


Ρ
ράφι θεμελίον
ράφι ψωμιών ψωματαρείος
ράφι ψωμιών ψωμοσάνιδον
ράφι ψωμιών ψωμοτάρεζον
ράφια θεμελία
ράχη ωμοπλάτ
ράχη ράσε
ραχούλα ρασόπον
ρεβύθι νεχούτ
ρεβύθια νεχούται
ρεπάνι τουρπ
ρεπάνια τούρπαι
ρευματισμοί ανεμικά
ρητίνη πεύκου ψελ
ρητινοφόρο ψελάρκον
ρόκα τερσίν
ρόκες τερσία
ρούχα λόματα
ρούχο λόμαν
Ρωμιοσύν Ρωμανία
ρωτήθηκα ερωτέθα
ρωτήθηκα ωρωτέθα
ρωτήθηκαν ερωτέθαν
ρώτησα ερώτεσα
ρώτησαν ερώτεσαν
ρωτούν ερωτούν
ρωτούσα ερώτανα
ρωτούσαν ερώταναν
ρωτώ ερωτώ
Αρέσει σε %d bloggers: