Posts from the ‘Ελληνο-Ποντικό Λεξικό’ Category

Ω….


Ω
ωμή ωμέσα
ώμοι ωμία
ώμοι ωμίτζαι
ωμοπλάτη ωμοπλατίτζ
ώμος ωμίν
ώμος ωμίτζ
ωμοφόριο ωμόφορον
ωοτοκία ώβασμαν
ώρες ώρας
ως, μέχρι ους
ώσπου να ως να
ωφέλησα ωφέλεσα
ωφελούσα ωφέλανα
ωχ ώι

Ψ…


Ψ
ψάθα ψαθύρ
ψαθάκι ψαθόπον
ψάλε ψάλον
ψαλίδι ψαλίδ
ψαλιδιά ψαλιδέα
ψαλιδίζω ψαλιδάζω
ψαλίδισμα ψαλιδίασμαν
ψαλτήρι ψαλτήρ
ψάλτης ψάλτες
ψάξιμο αραέβμαν
ψαράκι ψαρίτζα
ψαράκια χαψία
ψάρι οψάρ
ψαρόλαδο ψαρλάδ
ψαρολίμνη ψαρολίμ
ψαχνό ψαχνάδι
ψείρα φτείρα
ψείρα από ιδρώτα ιδροφτείρα
ψείρες φτείρας
ψειριάρης φτειρέας
ψέλνω ψαλλέτσω
ψέλνω ψάλλω
ψεματάκι ψεμόπον
ψεύτες ψευτ
ψεύτης ψευτράλης
ψεύτης ψεύτας
ψεύτης ψεύτες
ψευτιά ψευτία
ψεύτικα ψεματικά
ψεύτικη ψεύτικεσα
ψεύτικος ψεματικός
ψευτοδάσκαλος ψευτοδέσκαλος
ψηλαίνω ψελαίνω
ψηλαφώ ιλιαεύω
ψηλή ψηλέσσα
ψηλή οροσειρά ψηλορραχέα
ψηλό βουνό ψηλόρραχον
ψηλόλιγνη ψηλολεγνέσσα
ψηλόλιγνος ψηλόλεγνος
ψηλός ψηλόν
ψηλός ψιλόν
ψηλός, λεπτός, μικρός ψελός
ψηλώνουν μακρίνε
ψηλώνω μακρίνω
ψηλώνω ψηλαίνω
ψημένη ψημέντζα
ψημένη ψεμέντζα
ψημένος ψεμένος
ψήνομαι ψέουμαι
ψήνομαι ψέσκομαι
ψήνω ψένω
ψήσε ψέσον
ψήση ψεσ’
ψήσιμο ψέσιμον
ψητή ψητέσα
ψιθυρίζω ψιψυρίζω
ψιθυρίζω ψουψουρίζω
ψιθύρισμα ψιψύρισμαν
ψιλή ψιλέσα
ψιλικά σπιτιού ψιλορέα
ψιλικά σπιτιού ψιλορία
ψιλικό, μικροπράγματα ψιλοβολέα
ψιλικόβω ψιλικόφτω
ψιλοκόβω ψιλοκοπώ
ψιλοτραγουδώ ψιλοτραγωδώ
ψιχαλίζει ψιλοβρέχ
ψίχουλα θουμούλαι
ψίχουλο θουμούλ
ψίχουλο θρουμούλ
ψίχουλο θρουμούλιν
ψίχουλο θρύμμαν
ψίχουλο θρυμμούλ
ψίχουλο ψιχίδι
ψίχουλο ψιχούδιν
ψοφάω ψοφίζω
ψόφησα εψόφεσα
ψόφησαν εψόφεσαν
ψοφίμι ψόφεμαν
ψοφίμι ψοφεμάτ
ψόφος ψοφισμός
ψοφώ ψοφένω
ψυλλιάζω ψυλλάζω
ψυλλιάρα ψυλλού
ψυλλιάρης ψυλλέας
ψυχές ψήα
ψυχές ψία
ψυχή ψη
ψυχή ψυ
ψυχή μου ψυμ
ψυχοκόρη ψυχοκόριτζον
ψυχομάχημα ψυχομάχεμαν
ψυχομάχημα ψύχον
ψυχοπαίδι ψυχοπαίδ
ψυχοσάββατο ψυχού
ψυχούλα ψόπον
ψυχούλα ψυχόπον
ψύχτηκα ψύγα
ψύχωση ψύχωμαν
ψωμάκι ψωμόπον
ψωμί ψωμίν
ψωμιά ψωμία
ψωμοφάγος ψωμοφάγας
ψώνια ψίνα
ψωνίζω ψινίζω
ψωνίζω ψουνίζω
ψώνιο ψουμουδία
ψώνιο ψώνον
ψώνισα εψώντσα
ψώνισαν εψώντσαν
ψώνισε ψώντζον
ψώνισε ψώντσον
ψώνισμα ψίνισμα

Χ…


Etruscan language

Image via Wikipedia

Χ
χάζι χαζ
χάθηκα εχάθα
χάθηκαν εχάθαν
χάιδεμα θεκλεία
χάιδευμα τσουρμούλεμαν
χαϊδεύουν τσουρμουλίζνε
χαϊδεύω τσουρμουλίζω
χάιδεψε ιλλιάεψον
χαίρεται χάρεται
χαίρομαι χάρουμαι
χαίρονται χάρουνταν
χάλασα εχαλάγα
χάλασαν εχαλάγαν
χαμάλης χαμάλτς
χαμένα, καημένα άχαρα
χαμηλά χαμελά
χαμηλή, κοντή χαμελέσα
χάνει χαν
χάνεις χαντς
χάνομαι χάμαι
χάνονται χάνταν
χαντάκι χαντάκ
χάντρα ζηνίσ
χάντρες ζηνίσαι
χάπι χαπ
χάπια χάπαι
χαρά νασάν
χαράζει χαράζ
χαρακτήρας ταπιέτ
Χαράλαμπος Χάμπον
χαρέμι χαρέμ
χαρέμια χαρέμαι
χάρηκα εχάρα
χάρηκαν εχάραν
χάρισα εχάρτσα
χάρισαν εχάρτσαν
χάρος χάρον
χαρτζιλίκι χαρτζιλίκ
χαρτί χαρτίν
χαρτιά χαρτία
χασμουρήθηκα εχασμουρέθα
χασμουρήθηκαν εχασμουρέθαν
χασομέρης αβαράς
χάσου χα
χάσου χαθ
χαστούκι ξυλέα
χαστούκια ξυλέας
χαστουκίζουν σαπλακίζνε
χαστουκίζω σαπλακίζω
χατήρι χατήρ
χατήρια χατήραι
χείλι σειλ
χείλια σείλαι
χειμώνας σειμουγκόν
χειρότερη χειρότερεσα
χελιδόνι χελιδόν
χελιδόνια χελιδόναι
χέρι σερ
χέρια σέραι
χερούλι σερούλ
χήρα σέρα
χήρος σέρος
χθες, εψές οψέ
χθεσινός ψεζνός
χίλια σίλαι
χίλιοι σιλ
χιόνι σον
χιόνια σόναι
χιονίζει σονίζ
χλιαρό γαλέχουλεν
χλιαρό ωμόχλον
χλωμή χλωμέσα
χνούδι χνουδ
χνούδια χνούδαι
χορδές κόρδας
χορεύω τραγουδώντας θημίζω
χόρτα χορτάραι
χορτάρι χορτάρ
χουζούρι χουζούρ
χούφτα βούρα
χρέη χρέα
χρήματα παράδας
Χριστέ μου Χριστέμ
χριστιανή χριστιανέσα
χρονιά χρονία
χρόνια χρόναι
χρυσή χρυσέσα
χρώμα προσώπου χρα
χρωματιστά πλουμιστά
χτένι αργαλειού ψιλάρι
χτενίζομαι χτενίουμαι
χτενίζονται χτενίουνταν
χτεσινό ψεζνόν
χτύπα ντος
χτύπημα ντόσιμον
χτύπησα, έδειρα εντόκα
χτύπησαν, έδειραν εντόκαν
χτυπιέμαι ντοχτούμαι
χτυπούσα εντούνα
χτυπούσαν εντούναν
χύθηκα εκξίγα
χύθηκαν εκξίγαν
χυλώνω ινώνω
χύλωσα ίνωσα
χύνομαι κσίουμαι
χύνομαι κσίουνταν
χύνομαι ξύουμαι
χύνονται ξύουνταν
χύνουν κξύνε
χύνουν ξύνε
χύνω κξύνω
χύνω ξύνω
χύσε κξύσον
χωριάτης χωρέτες
χωριάτισσα χωρέτεσα
χωρίζω το ανθόγαλο θογαλίζω
χωρική χωρικέσα
χωρίς θίγως
χωρίς θίχα
χωρίς, δίχως θέ(γ)α
χωρίς, δίχως θίγα
χώρισε χώρτσον

Φ…


Φ
φαγητά φαήα
φαγητό φαήν
φάε φα
φανατική φανατικέσα
φανερή φανερέσα
φάνηκα εφάνθα
φάνηκαν εφάνθαν
φανταχτερή φανταχτερέσα
φαρδιά φαρδέα
φαρμάκι φαρμάκι
φαρμάκια φαρμάκαι
φεγγάρι φέγγον
φέγγει φεγγ
φέτα ψωμιού ψωμίτζα
φέτος οφέτος
φεύγουν φεύνε
φεύγω φεύω
φθάνει κανείται
φθάνουν κανείνταν
φθάνω εφτάνω
φθινόπωρο υστερνοκαίριν
φθινόπωρο μοθοπώρ
φιλήθηκα εφιλέθα
φιλήθηκαν εφιλέθαν
φίλημα φίλεμαν
φίλησα εφίλεσα
φίλησαν εφίλεσαν
φιλοξενώ μονάζω
Φλεβάρης Κούντουρον
φλόγα βρούλα
φλογέρα γαβάλ
φλογέρες γαβάλαι
φοβάμαι φογούμαι
φοβερή φοβερέσα
φοβητσιάρης φοβετσέας
φοβούνται φογούνταν
φόρεσε φορ
φουκαράς περισάντς
φουκαριάρα περισάντσα
φουντούκι λεφτοκάρ
φουντούκια λεφτοκάραι
φούρναρης ψωμάς
φουρνίζουν πυρίφτνε
φουρνίζω πυρίφτω
φούρνοι φουρνία
φούρνος φουρνίν
φούρνος για ψωμιά ψωμοφούρνιν
φουρνόφτυαρο πυρίφτε
φράουλα μουμουδάκ
φρόνιμη φρόνιμεσα
φροντίδα, επιτήρηση ωρίαγμαν
φταρνίζομαι φτείρκουμαι
φταρνίζονται φτείρκουνταν
φτερά φτερόπας
φτέρνα κοτς
φτέρνες κότσαι
φτερωτή φτερωτέσα
φτηνή φτηνέσα
φτυάρι ιφτάρ
φτυάρι πελ
φτυαριά ιφταρέα
φύλαγα ερίαζα
φύλαγαν ερίαζαν
φύλαγμα ώρασμαν
φυλάγομαι ωράγουμαι
φυλάγομαι ωράουμαι
φυλαγόμουν ωράγουμνε
φυλαγόμουν ωράουμνε
φυλάγω ωράζω
φυλάνε ερέζνε
φυλάνε εριάζνε
φύλαξα ερίαξα
φύλαξαν ερίαξαν
φύλαξε, πρόσεχε ώρασον
φύλαξε, πρόσεχε ωρία
φυλάχτηκα ωράγα
φυλάω ερέζω
φυλάω εριάζω
φυματική φυματικιέσα
φώκια θέκα
φωλίτσα φωλόπον
φώναζα εκούζνα
φώναζαν εκούζναν
φωνάζουν κουήζνε
φωνάζουν τσαήζνε
φωνάζουν δυνατά βαρκίζνε
φωνάζω κουήζω
φωνάζω τσαήζω
φωνάζω δυνατά βαρκίζω
φώναξα εκούξα
φώναξα ετσάηξα
φώναξαν εκούξαν
φώναξαν ετσάηξαν
φώναξε κούξον
φώναξε τσάηξον
φωναχτά τσαηχτά
Φωτεινή Φωτείκα
φωτιά άψιμον
Αρέσει σε %d bloggers: