Η Φιλόπτωχος Αδελφότης “ΑΡΕΤΗ” ιδρύθηκε στη Σάντα του Πόντου την 1η Σεπτεμβρίου 1899. Από το καταστατικό της σας παρουσιάζουμε το κεφ. Δ΄ “ Περί Συνδρομητών, Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευργετών”. Δωρητής οριζόταν ο εκτάκτως προσφέρων χρήματα ή πράγματα αξίας 5-20 λιρών, ο ευεργέτης 20-50 λίρες και ο μέγας ευεργέτης πάνω από 50 λίρες. Η ‘ίδια αντιμετώπιση για τους ευεργέτες υπήρχε για χρόνια.

Από την εφημερίδα της Τραπεζούντας “Φάρος της Ανατολής” της Τετάρτης 1 Ιουνίου 1911 πληροφορούμαστε για τη δωρεά του Αριστείδη Ροδαφινού και της μητέρας του Μαρίας 200 οθωμανικών λιρών, για την ίδρυση Παρθεναγωγείου στο Πιστοφάντων.

Επαρχία Ροδοπόλεως.
Εν Πιστοφάντων Σάντας τη 29η Μαΐου 1911. Προς την αξιότιμον Διεύθυνσιν του Φάρου της Ανατολής. Σήμερον 29 Μαΐου 1911, τα δύο Σωματεία, ήτοι η Δημογεροντία και η Εφορία των Σχολείων της Κοινότητος Πιστοφάντων, Ενορία της Κωμοπόλεως Σάντας συνήλθον εις έκτακτον Συνεδρίασιν υπό την Προεδρείαν των ενδημούντων εφημερίων της ενορίας Αιδεσίμων Παπα-Ιωάννη Γιαλαμά και Παπα-Θεοδώρου Οράχογλου, ένθα ανεγνώσθει η από της 20ης Μαΐου 1911 επιστολή του εν Αικατερινοδάρ ευφήμω εμπορευομένου εριτίμου κ. Αριστείδου Ροδαφινού δι’ης ευγενής ούτος και μεγαλόφρων πατριώτης διαβιβάζει εις γνώσιν της Εφορείας ότι υπείκων τη επιθυμία της ιδίας αυτού μητρός, ευγενεστάτης κυρίας Μαρίας Ι. Ροδαφινού, υπό τον όρον όπως ιδρυθεί Παρθεναγωγείον εν τη κεντρικοτάτη τοποθεσία της ενορίας, της και πατρίδος αυτού, δωρεί το ποσόν λιρών οθωμανικών διακοσίας (200), λαβόντα δε υπ’ όψιν τόσον τη σπουδαιότητα όσον και το επίκαιρον της μεγαθύμου δωρεάς, καθόσον η έλλειψις Παρθεναγωγείου ήτο μεν τα μάλιστα αισθητή εν τη κοινότητι, ουχ ήττον όμως και δυσχερής, υπό τας οικονομικάς συνθήκας υφ’ ας από τινών ετών διατελεί η πατρίς υπό δεινής μαστιζομένη κρίσεως, εντελώς αδύνατος, εψήφισαν ομοθύμως τα εξής.

ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Να αναγορευθώσιν ο ερίτιμος κ. Αριστείδης Ιωάννου Κάισεφ και η μήτηρ του κ. Μαρία Ιωάννου Ροδαφινού Μεγάλοι Ευεργέται των Σχολείων.
2) Να κληθή το ιδρυθησόμενον Παρθεναγωγείον από του ονόματος του ιδρυτού αυτού αΐδιον.
3) Να αναρτηθώσιν αι εικόναι αμφοτέρων του τε ιδρυτού και της μητρός του εις την αίθουσαν της ιδρυθησομένης Σχολής.
4) Να μνημονευθώσι τα ονόματα αμφοτέρων εν ταις τελεταίς των Σχολείων και ταις Εκκλησιαστικαίς πανηγυρέσι.
5) Να εκφωνηθώσι δια της Εφορίας αι προσήκουσαι ευχαριστίαι της Κοινότητος εις αμφοτέρους
6) Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα δια των εν τη Τραπεζούντι εκδιδομένων εφημερίδων <<Φάρος Ανατολής>> και <<Αστήρ του Πόντου>>.

Η ΕΦΟΡΙΑ Η  ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 

Ξενίζει το γεγονός ότι δεν έγραψαν για τα παραπάνω οι ιστοριογράφοι της Σάντας. Για την “Αρετή” με αρχειακό υλικό, του παππού μας Χ. Θ. Μαυρόπουλου, έχω κάνει δύο αναρτήσεις στην Ψηφιακή Σάντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αριστείδης Ροδαφινός (Κάϊσεφ) ήταν αγαπητός στους καπνοκαλλιεργητές της Ρωσίας γιατί ανέβασε την τιμή του καπνού και χτύπησε την εκμετάλλευση των καπνεμπόρων της Ρωσίας. Έκανε πολύ μεγάλες εξαγωγές καπνού αλλά δεν τα πήγε καλά στη διαχείριση.

Ευγενία Δ. Μαυροπούλου