Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Δ»

Δό̤διν – Δέδιν: (Κακό ριζικό) Το κλειδωμένον η πόρτα σεράντα δέδα̤ δεβάζ’ (η κλειδωμένη η πόρτα κάμνει να παρέλθουν σαράντα κακά, ότι αναγκαία η προφύλαξη),

Δοξολογώ: Πρώτα φα κ’ επεκεί δοξολόγα (ότι η προσωπική ανάγκη για της τροφής είναι επικρατέστερη του θρησκευτικού καθήκοντος και θα πρέπει να προηγηθεί η εκπλήρωση της),

Γνωμικά της ποντιακής διαλέκτου από το γράμμα «Γ»

Δουλεύω: Δούλεψον κι͜ ας έης (εργάσου και ας έχεις)

Πηγή: Λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου, Τόμος Α