152.

Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
Καρδία μ’ με το ντόσιμο σ’
καρδία μ’ με το ντόσιμο σ’,
´κι ανασπαλώ τα μέρâ μ’,
ο χτύπο σ’ άμον σήμαντρον,
κι’ αμον τσιλίδ’ ´ς σα ≤έρâ μ’
./.
Μανάχον θάνατον χωρίζ’,
Τον νού μ’ ασ’ σην καρδία μ’,
γουρτάρεμαν ´ς σην καμονή μ’,
Πατρίδος η αιχτρίαν,
./.
με την ανάσμια μ’ πολεμώ,
να γαλενεύ’ τ’ α≤ίλ’ιμ’,
κι’ ασ’ σα χαμέναν βάσανον,
χασεύ’ και θρύφ’τ το ≤είλ’ιμ’,
./.
Μανάχον θάνατον χωρίζ’,
Τον νού μ’ ασ’ σην καρδία μ’,
γουρτάρεμαν ´ς σην καμονή μ’,
Πατρίδος η αιχτρίαν,
./.
´ς σα κάθαν όρομα μ’ έμπρâν,
λείμψανον μαναστήρâν,
μωρά μάννες π’ επότσανε,
με γαίμαν την πατρίδαν,
./.
Μανάχον θάνατον χωρίζ’,
Τον νού μ’ ασ’ σην καρδία μ’,
γουρτάρεμαν ´ς σην καμονή μ’,
Πατρίδος η αιχτρίαν,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων