141.
Πελâλήσσα είσαι, Χαρίτον.
πελâλήσσα είσαι,
πονηρέσσα είσαι,
το γιανάτ’ ισ’ το τρανόν,
το αχούλι μ’ παλλαλών’,
./.
σεβνταλλήσσα είσαι,
εμορφέσσα είσαι,
´ς ση φοτάν εσουν μικρός,
ελυπέθεμ’ κι’ ο Θεόν
./.
το αγούρι σ’ είμαι ,
με τα τέρτα μ’ κείμαι,
για το χούι σ’ το κακόν,
ποδεδίζω τον Χριστόν,
./.
´ς σην χολή σ’ δακρούμαι,
με φαρμάκ’ βουκούμαι,
μαύρα χρόνâ ´ς σην ζωή μ’,
έφερεν τ’εσόν η _ήν
./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων