123.

Άγγελος για κάθαν _ήν

ποτάμâ κρυσταλλόνερα,

κρενία και λιμνία,

ρα≤ία και ορμάνâ,

του πόντου τα τοπία,

./.

´ς σα 19 θα κλίσκουνταν,

με πόνον κι’ ευλαβίαν,

´ς σα 19 θα εντιδωνούν,

´ς σο πέραν ψαλμωδίας,

./.

´ς σα μαναστήρâ και εγκλεσίας,

αγγέλ’ θα κατηβαίν’νε,

με τον σταυρόν ασ’ σ’ ουρανόν,

θα ανεβοκατηβαίν’νε,

./.

άγγελος για κάθαν _ήν,

καμπάνιζμαν για την τιμήν,

τριακό®σα κωδωνίσματα,

κι’ άλλα πενηντατρίαν,

./.
όλâ τα χρυσοκάντηλα,

θ’ αφτήν’νε θα φωτάζ’νε,

νύχταν να ευτάγ’νε μέρωμαν,

άπιστους να τρομάζ’νε,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων