51.

Προσευχή ’ς σην Παναΐαν

Φύλαξόν με Παναΐα μ’   Χαρίτον

 Φύλαξον με Παναΐα μ’

Τάμα ευτάγω ’ς σην υία μ’

Έσπριναν και τα μαλλία μ’

Άπλωσον το ≤έρ σ’ ωμία μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Φτουλακίζ’ θέ μ’ το καρδόπο μ’

Εθυμέθα ξάν το τόπο μ’

Εχάθεν όλôν το _öπο μ’

Εγκρεμνίστε τ’ οσπιτόπο μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Φύλαξόν με Παναΐα μ’

Φύλαξον και τα παιδία μ’

Ν’ αρραεύν’νε τα ταφία μ’

Αχ!τα υστερνά κλαδία μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Τα κεπία μ’ εμαρέθαν

Τ’ εμετέρ’ς ακεί œ ευρέθαν

Παναΐαν Σουμελά μ’

Χάτεψον τα βάσανα μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων