67.
Θάλασσα μ’ καρδôθάλασσα μ’, Χαρίτον
12 Νοε 2011 ένας μήνας από τον θάνατό σου πατέρα μου
Θάλασσα μ’ καρδôθάλασσα μ’
Έπιες το φαρμάκι μ’
Κι’ εμέν εφέκες με τη _ήν
Και το πικρόν το δäκριν
./.
Το κύμα σ’ σύρον ’ς σον γιαλόν
Να ε≤’ κ’ έρχουν τα παπόρâ
Και γέλτα να εκουσέφκουτον
Σ’ ανατολής τα όρâ (τα τζόλâ)
./.
Θάλασσα μ’ καρδôθάλασσα μ’
Άλλο μη αραεύ’ς μεν
Τα δάκροπα σ’ ’κανέθανε
Χρόνâ πολλά αναμέν’τς μεν
./.
Το κύμα σ’ σύρον ’ς σον γιαλόν
Να ε≤’ κ’ έρχουν τα παπόρâ
Και γέλτα να εκουσέφκουτον
Σ’ ανατολής τα όρâ (τα τζόλâ)
./.
Θάλασσα μ’ καρδôθάλασσα μ’
Σα μαύρα τα βραχόπα σ’
Ακεί τ’ αντζία μ’ να πατώ
Κι’ ας ≤αίρουν τ’ ομματόπα σ’
./.
Το κύμα σ’ σύρον ’ς σον γιαλόν
Να ε≤’ κ’ έρχουν τα παπόρâ
Και γέλτα να εκουσέφκουτον
Σ’ ανατολής τα όρâ (τα τζόλâ)
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων