Η νύφε και ο Γαμπρόν…

από τον Χρύσανθο Θεοδωρίδη

Η νύφε και ο γαμπρόν

Παν σα στεφανώματα

./.

Η εγγάλä του γλυκίν

Απές σα ξημερώματα

./.

Έρθαν κι ανταμώθαν’νε

Ατοί στεφανώθαν’νε

./.

Ο γαμπρόν πάει σο γιαπί

Και η νύφε στέκ’ σωστή

./.

Ύστερ’ ασ’ σο μεσημέρ’

Ο γαμπρόν ψωνίζ’ και φέρ’

./.

Η νύφε σκούτε μαϊρεύ

Και ατός θέλ’ να μασχαρεύ

./.

Γαρή τα φιλέματα σ’

Είν’ γλυκέα αμόν μέλ’

./.

Άντρα τα χαϊδέματα σ’

Όχι απάν σο μερημέρ’

./.

Αφ’ σ μεν α στρώνο τραπέζ’

Μη φοάσαι κι’ αν μαλäζ’

./.

Και ούντες θα σκουτινεύ

Ίστεν άλλο θα λελεύ

./.