Τ
τα άτα (άτονο)
τα έχασα επαλαλόθα
τα θαλασσώνουν σοχρέβνε
τα θαλασσώνω σοχρέβω
τα μισά τιμψά
τα μούσκεψες εσόχρεψες
τα χάνουν σασέβνε
τα χάνουν σασουρέβνε
τα χάνω σασουρέβω
τα χάνω σασέβω
ταήζουν φάζνε
ταήζω φάζω
τάιζαν εφάζναν
ταιριάζω ιγέβω
ταιριάζω ιεύω
ταίριασα ίεψα
ταίριασμα ίεμαν
τάισα εφάζνα
τακτοποιώ αποσκευαρίζω
τανάλια κελπετήν
τανάλιες κελπετία
ταύροι γαρκά
ταύρος μπίκας
τάφοι ταφία
τάφος ταφήν
τάχα τεή
τάχα, δήθεν τεάμ
τα’χασα εσάσεψα
τα’χασαν εσάσεψαν
ταψί σινίν
ταψιά σινία
τελειώνουν τελείνταν
τελειώνω τελείμαι
τελευταίος υστερινός
τελευταίος υστερνός
τέλος πάντων νέησα
τεμπέλα οκνέσα
τεμπέλης οκνέας
τεμπέλιαζα ώκνεινα
τεμπελιάζουν οκνούν
τεμπελιάζω οκνώ
τεμπελιάζω ωκνώ
τεμπέλιασα ώκνησα
τεσσάρι τεσσάρ
Τετάρτη Τετάρτ
τέτοια (θηλ) αήκσα
τέτοια (ουδ.) αήκα
τέτοιο αήκον
τέτοιος αήκος
τεχνίτες τεχνίτ
τεχνίτης τεχνίτες
τζάκι τσαγχ
τηγανίτες τσιριχτά
την ετην (άτονο)
την την (άτονο)
της ατην (άτονο)
της (άτονο) νατς (άτονο)
της λέει λέατην
της(άτονο) ατς (άτονο)
της, σου τς (άτονο)
τι ντο
τι κάνεις ντέφτας
τι κάνουν ντ’ εφτάνε
τι λογής ντο σιλεγός
τίμια τίμιεσα
τίποτα τιδέν
τις προάλλες οψεκές
το το (άτονο)
το άκουσε έκσεν α
το γυρίζω ηλικρώθα
το λένε λέν’α
το σκιάχτρο αγροτερίδ
τον τον (άτονο)
τοποθέτηση θέξιμον
τοποθετώ, βάλλω θέκω
τοποθετώ, βάλλω θήκω
τόσα ατόσα
τόσο ατόσον
τότε ατότε
του ατ (άτονο)
του ατον (άτονο)
του (άτονο) νατ (άτονο)
του λέει λέατον
τούμπα τουμπίν
τουρσί στύπα
τουρσί από θυμάρι θομαρόστυπα
τουρτουρίζουν τεντελίζνε
τουρτουρίζω τεντελίζω
τους τουν (άτονο)
τους (άτονο) νατουν (άτονο)
τους(άτονο) ατουν (άτονο)
τούτα αβούτα
τούτη αβούτε
τούτην αβούτεν
τούτο αβούτο
τουτοι αβουτοίν
τούτον αβούτον
τούτος αβούτος
τούτους αβουτοίντς
τράβα σύρον
τράβηξα έσυρα
τράβηξαν έσυραν
τραμπάλα λαηστέρα
τραπεζίτες (δόντια) μασοτέραι
τρελάθηκα εζάντινα
τρελάθηκα επαλαλώθα
τρελάθηκαν εζάντιναν
τρελαίνομαι ζαντίνω
τρελαίνομαι παλαλούμαι
τρελαίνονται παλαλούνταν
τρελέ ζαντέ
τρελές ζαντίας
τρελή ζάντενα
τρελή ζαντέσα
τρελή, παλαβή παλαλέσα
τρελός ζαντός
τρελός, παλαβός παλαλόν
τρέξε τρέξον
τρέξιμο τρεξίον
τρέφομαι θρέφκομαι
τρέφω θρέβω
τρέφω θρέφτω
τρέφω θρέφω
τριάρι τριάρ
τρίβω, παρασκευάζω ψαθυρεύω
τριγυρίζω υρικλώσκομαι
τριγύρισαν ηλικρόσταν
τριγύρισμα λασίον
τριγύρισμα υρίκλωσμαν
τριγυρνάνε λάσκουνταν
τριγυρνώ λάσκουμαι
τρικυμία θαλάσσωμα
τρισήμισι τρία ημπς
Τρίτη Τριτ
τρομαγμένος αχπαραγμένος
τρομάζουν αχπαράουνταν
τρομάζω αχπάγουμαι
τρομάζω άλλον αχπαράζω
τρόμαξα εχπαράγα
τρόμαξε εχπαράεν
τροφή θροφή
τρύπα τρυπήν
τρύπες τρυπία
τρυπημένα τρυπεμένα
τσακάλι θέπεκας
τσακάλι θώπεκας
τσακάλι τσακάλ
τσακάλια θώπεκες
τσακμάκι τσαχμάχ
τσακμάκια τσαχμάχα
τσαντήρι τσατήρ
τσαντήρια τσατήραι
τσάπα δικέλ
τσάπα τσακέλ
τσαπίζουν τσακελίζνε
τσαπίζω τσαχελίζω
τσαρούχι τσαρούσ
τσεκούρι αξινάρ
τσεκούρια αξινάραι
τσεμπέρι τσιτ
τσεμπέρια τσίται
τσιγκούνα ψοφεμέντζα
τσιγκούνης ψοφεμένος
τσιμπάνε σκεντρέζνε
τσιμπάω σκεντρέζω
τσίμπημα σκεντρίασμαν
τσιφλίκι τσιφλίκ
τσιφλίκια τσιφλίκαι
τσουκνίδες κιντέατα
τσουρέκια πουρμάδας
τυραννιέμαι τυραννίουμαι
τυραννιένται τυραννίουνταν
τυχερή τυχερέσα
τύχη ιχπάλ