Π
παγόνι παγόν
παγούρι παγούρ
παγώνω ψύχομαι
παζάρι παζάρ
παθαίνω ελονοσία ψυχούμαι
παθαίνω ηλίαση ηλαίνομαι
πάθημα πάθεμαν
παιδάκι αγουρόπον
παιδάκι παιδόπον
παιδάκια αγουρόπα
παιδάκια παιδόπα
παιδικό παιχνίδι τσάλτικαν
παινεύομαι παινεύκουμαι
παινεύονται παινεύκουνταν
παίρνουν παίρνε
παίρνω παίρω
παλαβή λάλα
παλαβός λάλος
παλάβωμα παλάλωμαν
παλάτι παλάτ
παλάτια παλάται
παλικαράκι παλικαρόπον
παλικάρι παλικάρ
παλικάρια παλικάραι
παλιώνω γράσκουμαι
παλυκάρισα παλικάρενα
πάμπτωχος θεόφτωχος
Παναγία Παναήα
Παναγιώτης Πανάτες
Παναγιώτης Πανίκας
πανέξυπνη αφορισμέντσα
πανηγύρι παναήρ
παντελόνι παντελόν
παντζάρι σέφτελον (το)
παντζάρια σέφτελα
παντρειά υπάντρεμαν
παντρειά υπαντρία
παντρεμένη ύπαντρος
παντρεύομαι αντρίζω
παντρεύομαι γυναικίζω
παντρεύομαι, παντρεύω υναικίζω
παντρεύονται αντρίζνε
παντρεύονται γιναικίζνε
παντρεύω υπαντρεύω
παντρέψου άντρισον
παντρέψου πάντρεψον
παξιμάδι παξιμάδ
παπαδάκι τσακλίν
παπαδάκια τσακλία
παπαδοπαίδι παπαδοπαίδ
παπάρα βραστάρ
παπάρα θύψιμον
παπάς, ιερέας ποπάς
πάπλωμα τησάκ
παπλώματα τησάκαι
παπούτσι παπούτσ
παππούς πάππος
παραγάδι παραγάδ
παραγγέλνουν μενούν
παραγγέλνω μενώ
παράθυρο παραθύρ
παρακαλούν ποδεδίζνε
παρακαλούσα επαρακάλνα
παρακαλούσαν επαρακάλναν
παρακαλώ ποδεδίζω
παρακλάδι παρακλάδ
παραλύω αποκαμούμαι
παράξενος αγνός
Παρασκευή Παρέσα
παράτα το χάσονα
παραχώνομαι φοσίγουμαι
παραχώνονται φοσίγουνταν
παραχώνουν φοσίζνε
παραχώνω φοσίζω
πάρε έπαρ
πάρε και δώσε έπαρ και δος
πάρθηκα επάρθα
πάρθηκαν επάρθαν
παρουσιαστική θεωρητικέσσα
παρουσιαστικός θεωρητικός
πάρσιμο νύφης ψίκι
πάρσιμο νύφης νυφόπαρμαν
παστέλι παστέλ
παστέλια παστέλαι
Πάσχα Λαμπρή
πατάρι πατάρ
πατάτα καρτόφ
πατάτες καρτόφαι
πατέρα πάτερα
πατέρα μου πατέραμ
πατητήρι πατητήρ
πατούσα επάτνα
πατούσαν επάτναν
πατσαβούρα φούρνου καταμάγια
πατσάς κηφαλόποδα
παχαίνουν πασύνε
παχαίνω πασύνω
παχνί παθενήν
παχύνουν πεσλεέβνε
πάχυνση πεσήν
παχύνω πεσλεέβω
πεδιάδα γιαζίν
πεδιάδες γιαζία
πεινασμένος, ψόφιος ψοφεμένος
πειράζουν γουρταλάβνε
πειράζω γουρταλάβω
πείσμα ινάτ
πείσμα ινάτιν
πεισματάρα ινάταινα
πεισματάρης θελματάρτς
πεισματάρης ινάτς
πεισματικά ινατινά
πελαργός λέλεκον
Πέμπτη Πέφτ
πενηντάρι πενηντάρ
πεντακοσάρι πεντακοσάρ
πεντάρφανος σιλάκλερος
πέος ψωλή
πέος λιλίν
πεπόνι γαβούν
πεπόνια γαβούναι
πέρα κει ανκεκά
πέρασα εδέβα
πέρασαν εδέβαν
πέρασε πέρνιξον
πέρασμα, διάβασμα δέβασμαν
περβάζι περβάζ
περδίκι περδίκ
περηφανεύομαι υπερηφανεύκομαι
περηφανεύομαι υπερηφανεύκουμαι
περηφανεύτηκα υπερηφανεύτα
περηφάνια υπερηφανία
περιβόλι περβόλ
περιβόλια περβόλαι
περισσότερα πλέα (Ομηρ.)
περπάτησα επορτάτεσα
περπάτησαν επορπάτεσαν
περπατούν πορπατούν
περπατώ πορπατώ
πέρσι οπέρτς
πες πέει
πές μου πέμε
πες τους πέατσε
πέσιμο ρούξιμον
πέστε πέτε
πέστην πέατην
πέστον πέατον
πέταξα επούρνιξα
πέταξα εφουρλάεψα
πέταξαν επούρνιξαν
πέταξαν εφουρλάεψαν
πετειναράκια πετειναρόπα
πετειναράκια πιλίτσαι
πετιμέζι πετμέζ
πετιμέζια πετμέζαι
πετιναράκι πιλίτς
πετούν πουρλαέβνε
πέτρα λιθάρ
πετραχήλι πετρασήλ
πετραχήλια πετρασήλαι
πέτρες λιθάραι
πέτρινη πέτρινεσα
πετρίτσες λιθαρόπα
πετσέτα πεσκίρ
πετσέτες πεσκίραι
πετυχημένη πετυχημένσα
πετώ πουρλαέβω
πέφτουν ρούζνε
πέφτω ρούζω
πήγα επήγα
πηγαδάκι πεγαδόπον
πηγάδι γουβίν
πηγάδι πεγάδ
πηγάδια πεγάδαι
πήγαινα επένα
πήγαιναν επέναν
πήγαινε δέβα
πήγαν επήγαν
πήδημα λάγκεμαν
πήδησα ελάγκεψα
πήδησαν ελάγκεψαν
πηδούν λαγκέβνε
πηδούσα ελέγκεβα
πηδούσαν ελάγκεβαν
πηδώ λαγκέβω
Πηνελόπη Πηνή
πήρα επέρα
πηρούνι περόν
πηχτός σκιρός
πια, και πα
πιάνουν μαλάζνε
πιάνω μαλάζω
πιάστηκα επιάστα
πιάτα σαχάναι
πιάτο σαχάν
πιθάρι πιθάρ
πιθάρια πιθάραι
πικροδάφνες λεβόραι
πικροδάφνη λεβόρ
πικρόχορτο θανατίτα
πιλάφι πιλάφ
πιλάφια πιλάφαι
πίνει πιν
πιο καλό καλλίον
πιο πέρα πλανκεκά
πιπέρι πιπέρ
πιπέρια πιπέραι
πιρούνι πιρούν
πίστευα ινάνευα
πίστεψα ινάνεψα
πίστη ινάνεμα
πιστή πιστέσα
πιστόλι πιστόλ
πιστόλια πιστόλαι
πίσω οπίς
πίσω μου οπίσιμ
πίτες πισία
πίτες τηγανιτές θυλλόπιτες
πιφ ισ’
πλατάνι πλατάν
πλατιά πλατέα
πλένομαι νίφκουμαι
πλένομαι πλύσκουμαι
πλένονται νίφκουνταν
πλένονται πλύσκουνταν
πλένουν νίφνε
πλένω νίφτω
πληγή γερά
πλήγωμα υνίασμαν
πληγωμένο γεραλούν
πληθαίνουν πλεθύνε
πληθαίνω πλεθύνω
πληθυντικός πλεθεντικός
πλημμύρα θράσκεμαν
πλημμυρώ θρασκεύω
πληρώνουν πλερώνε
πληρώνω πλερώνω
πλησιάζουν, κοντεύουν σουμώνε
πλησιάζω, κοντεύω σουμώνω
πλιγούρι πλουγούρ
πλύθηκα ενίφτα
πλύθηκαν ενίφταν
πνίγηκα εφουρκίγα
πνίγηκαν εφουρκίγαν
πνίγουν φουρκίζνε
πνίγω φουρκίζω
ποδάρι, πόδι ποδάρ
ποδάρια, πόδια ποδάραι
πόδι λεντς
πόδι, σκέλος αντζήν
πόδια λέντσαι
πόδια, σκέλη αντζήα
ποιόν τίναν
πόλη πολ
πολύ τσιπ
πολύ καλά τσιπ καλά
πολυλογάς κεβεζέας
πολυλογού κεβεζού
πολυνηστεύω θοδωρίζω
πολύπειρος ψεμμένον κηφάλ
πονηρή πονηρέσα
πόνοι πόναι
πόνος αυτιού ωτόπονος
πονούσα επόνα
πονούσαν επόναν
πόντια πόντιεσα
ποντιακή αντρική φορεσιά ζίπκας
ποντιακή λύρα κεμεντζέ
ποντιακό μακαρόνι μακαρίναν
ποντιακό φαγητό τσουμούρ
ποντιακός τραχανάς τρίμαν
ποντιακός χορός Σέρα
ποντικός πεντικόν
πόρνη τσούνα
πόρτα θύριν
πορτοκάλι πορτοκάλ
ποτήρι τας
ποτήρια τάσαι
που, που; μερ
πουθενά πουδέν
πουκάμισα καμίσαι
πουκόμισο καμίς
πουλάκι ψιλοπούλλ
πούλησα επούλτσα
πούλησαν επούλτσαν
πουλιά πουλία
πουλιά πουλούλ
πρέπει πρεπ
πρήζομαι πρέσκουμαι
πρήζονται πρέσκουνταν
πρήξιμο πρεσίον
πρησμένη πρεσμέντσα
προ ημερών αροψέ
προ ολίγου απράνας
προηγούμενα προτεσνά
προπαντός ίλλιαμ
προπαντός, εξάπαντος ίλλα
προπαντός, ιδίως ίλα
προπάππος λυκοπάππος
προς αυτήν την μεριά αδά μερέαν
προς τα εδώ αδακές
προς τα εδώ θέμπερα
προς τα εκεί εκές
πρόσεξε ερία
προσήλιος ηλέπορος
προσκαλώ λαλώ
προσπαθώ γρασέβω
προσπέρασα, παραωρίμασα επαρεδέβα
προσπέρασε εδέβεν πλαν
προσπέρασε επεδέβεν
προσπέρασε πατ και δέβα
προσπέρασε, παραωρίμασε επαρεδέβεν
προσπερνούν δαβαίνε
προσπερνώ δαβαίνω
πρόσφυγας μουχατσήρ
πρόσωπα κατσία
πρόσωπο κατσίν
πρόταση γάμου, ζητιάνεμα ψαλάφεμαν
προϋπάντηση υπαντή
προύχοντας ιμπροϊστός
πρόφαση μαχανά
προχθές οψεμπριμέραν
πρωιπάντεμα απαντήν
πρώτα σιφτέν
πυκνό κόσκινο ψιλικόσκινον
πύον ίος
πυρακτωμένος θρακωτός
πυρετός, θέρμη θέρμε
πω-πω ίχι