Ν
να σε χαρεί λελέβσε
να σε χαρώ γουρπάν
να σε χαρώ λελέβω σε
να τον χαρώ λελέβατον
να χαρούν λελέβνε
να χαρώ λελέβω
νέα, ύστερα νέησα
νέον έτος νεοχρονίαν
νεύμα, νόημα ισμάρ
νευρασθενικός υποχοντρακός
νέφτι νεφτ
νηστεία εμπονέστε
νηστική νηστικιέσα
Νίκος Νικόλας
Νοέμβριος Αεργίτες
νοικοκύρης νοικοκύρτς
νομάτοι (άτομα) νομάτ
νόμιζα εθάρνα
νόμιζαν εθάρναν
νομίζουν εθαρρούν
νομίζω εθαρρώ
νομίζω θαρρώ
νοστάλγησα ερεθύμεσα
νοστάλγησαν ερεθύμεσαν
νοσταλγία αραθυμίαν
νοσταλγούν αραθυμούνε
νοσταλγώ αραθυμώ
νοστιμεύομαι ερέσκουμαι
νόστιμη έμνοστεσα
νόστιμη νόστιμεσα
νόστιμος έμνοστος
νουνά δεξαμέντσα
νουνός δεξάμενον
νταούλι ταούλ
νταούλια ταούλαι
ντομάτα παμιτόρ
ντομάτες παμιτόραι
ντουβάρι τουβάρ
ντουβάρια τουβάραι
ντουλάπι ταρέζ
ντουλάπια ταρέζαι
νύστα υπνωή
νυστάζω υπνώνω
νυστάζω, υπνοβατώ υπνάσκομαι
νυστάζω, υπνοβατώ υπνάσκουμαι
νύσταξα ύπνωσα
νυστέρι νυστέρ
νυστέρια νυστέραι
νύφες νυφάδες
νύφη νύφε
νύφη νύφεσα
νυχάκι νυχόπον
νύχι νυσ
νύχια νύσαι
νυχτέρι νυχτέρ
νυχτέρια νυχτέραι
νυχτοπούλι νυχτοπούλ
νυχτοπούλια νυχτοπούλαι
νύχτωσα ενύχτωσα
νύχτωσαν ενύχτωσαν