Πάντα λες παντά γελάς

Και σο πεγάδ’ οντές θα πας

Τα παλίκαρια εκοπόνς

Και χωρίς σειρά γομόνς

./.

Έσυρα την κεριακήν

Και σα τσακία ανάμεσα

Τη πεκιάρ το φόρεμα

Σα κορτσόπα ανάμεσα

./.

Η τρυγόνα μ’ σο χορόν

Και δε χορταίνω το μωρόν

Ατό κήπο φεύκεται

Και γω δε θα ξημερόν