Απολυτήριο Σχολής Σινώπης (αρχείο εθνικού ιστορικού μουσείου)